18.11.2005

BA-CA Corporate News

As at 18 November 2005, UniCredito Italiano S.p.A. ("UniCredit") acquired a controlling stake in Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG ("HVB"). The Polish Banking Supervision Commission has not yet  issued its consent in connection with UniCredit’s indirect  acquisition of control over Bank BPH and its bank  subsidiaries. Until this consent is obtained, Bank Austria Creditanstalt AG ("BA-CA"), the majority shareholder of Bank BPH, will not be able to exercise its voting rights in Bank BPH.

UniCredit and BA-CA both expect the Polish Banking Supervision Commission to  issue this consent. As soon as it is issued, BA-CA will be able to exercise its voting rights in Bank BPH again.

 

 

Bank UniCredito Italiano S.p.A ("UniCredit") nabył w dniu 18 listopada 2005 r. kontrolę nad Bankiem Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG ("HVB"). Polski organ nadzorujący banki nie wydał jeszcze zgody na pośrednie nabycie przez Bank UniCredit kontroli nad Bankiem BPH jak i jego spółkami zależnymi. Do momentu wydania tego zezwolenia nie jest możliwe korzystanie z prawa głosu w Banku BPH przez posiadającego większość jego udziałów Bank Austria Creditanstalt AG ("BA-CA").  

Obydwa Banki UniCredit i BA-CA wychodzą z założenia, że zezwolenie polskiego organu nadzorującego banki zostanie wydane. Z chwilą wydania tego zezwolenia, prawa głosu Banku BA-CA w Banku BPH znowu zostaną w pełni przywrócone.